Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva výboru SDH Prostřední Svince o činnosti za rok 2009

3. 1. 2011

 

Vážení hasiči, vážené hasičky a vážení hosté.

     Dovolte mi, abych vás všechny opět po roce, tradičně krátce před Mikulášem, přivítal na výroční valné hromadě našeho sboru dobrovolných hasičů, a abych Vám jako vždy jménem výboru Sboru dobrovolných hasičů zde v Prostřední Svinci předložil zprávu o činnosti našeho sboru za uplynulé období od minulé výroční valné hromady, která se konala 5. prosince 2008. 

     Opět bych vás chtěl v tzv. úvodu seznámit se současnou situacím dobrovolné hasičské scéně. Zvláště pak bych chtěl informovat o letošních úspěších našeho okresního sdružení v Českém Krumlově, které bylo v letošním roce pověřeno uspořádáním krajských soutěží mladých hasičů, dorosteneckých kolektivů a krajských soutěží v požárním sportu mužů a žen. Víte sami co dá práce uspořádat jednou za čtyři roky pohárovou soutěž a naše OSH muselo zvládnout zorganizovat hned tři ve velmi krátkém časovém sledu a v podstatě s větším organizačním zabezpečením, než jsou klasické pohárové soutěže. Musím vás ubezpečit, že se to povedlo a ze strany ostatních  okresních sdružení Jihočeského kraje nebyly žádné připomínky. Však taky příprava těchto soutěží začala již v srpnu roku 2008.
Další akcí bylo setkání Zasloužilých hasičů Jihočeského kraje, které se konalo 25. září ve Zlaté Koruně. I tato akce pořádaná okresním sdružením v Českém Krumlově se podařila, zvláště se líbila návštěva zlatokorunského kláštera a po obědě hudební vystoupení Pepy Litvana. Bohužel každá legrace něco stojí a uspořádání této akce není zrovna levnou záležitostí. I když jsou na tyto akce dotace, musí pořadatel k těmto dotacím přidat své finanční prostředky, aby bylo možné tyto dotace čerpat. A zde je tzv. zakopaný pes. Bohužel náš okres má velmi malý počet členů a tak zůstatek z odvodů vždy jen tak tak stačil pokrýt dotace na běžnou celoroční činnost OSH. V tomto roce však výše finančních prostředků přidávaných k dotacím vyčerpala všechny peníze nejen na z odvodů z členských příspěvků, ale i finanční rezervu, která byla výsledkem hospodaření v letech minulých.  Proto bude jedním z hlavních témat na jednání delegátů SDH okresu Český Krumlov v březnu 2010, zvýšení odvodů z členských příspěvků. Zvýšení by nemělo být až tak dramatické. Návrh výkonného výboru OSD zní, že příspěvky by se měly zvýšit o 20 Kč. Proto bychom měli i my jednat o zvýšení členských příspěvků v našem sboru dobrovolných hasičů, a to možná už od roku 2010. K tomuto tématu bychom se měli vyjádřit v diskuzi.

     Jak si možná někteří pamatujete z loňské výroční valné hromady, zmínil jsem se, že naše zásahová jednotka patří mezi nezařazené. Z tohoto důvodu dochází v současné době k reformě zásahové hasičské jednotky obce, a to tím, že bude pouze jedna zásahová hasičská jednotka o třech hasičských družstvech, která budou tvořena z bývalých hasičských jednotek v Dolním Třeboníně, v Záluží a zde v Prostřední Svinci. Touto problematikou jsme se zabývali již v loňském roce.

     Nesešli jsme se však proto, abychom hodnotili jenom práci našeho okresního sdružení, ale abychom zhodnotili především práci naší společenské organizace a zásahové jednotky za uplynulý rok.  

Hodnocení celoroční činnosti začneme tradičně jako v letech minulých, a to hodnocením práce výboru našeho sboru dobrovolných hasičů. Za dlouhá léta se stalo určitým rituálem, že se každé úterý scházíme na svých pravidelných posezeních, kde jsou podle potřeby řešeny aktuální problémy a organizována činnost našeho SDH. Průměrná účast členů výboru, včetně revizní komise se po léta nemění a zůstává přibližně stejná jako v letech minulých, tedy 6 až 7 členů. Účast členů výboru je tedy dobrá a neúčast je většinou zapříčiněna zdravotní indispozicí nebo pracovními úkoly zaměstnavatele. I nadále se práce výboru aktivně zúčastňují další členové našeho sboru. Celkem bylo v letošním roce oficiálně 8 výborových schůzí. Výbor SDH na této výroční valné hromadě svoji činnost končí a po volbách se ujme vlády nový výbor. Zatím ale hodnoťme práci členů starého výboru, aby měl nově zvolený výbor SDH na co navázat.

Jak se podařilo splnit úkoly pro rok 2009 a vlastně jak se dařilo naší společenské organizaci za celé volební období, je na Vašem posouzení. Vaším úkolem bude v dalším průběhu valné hromady nejen zhodnotit práci výboru SDH i celé organizace, ale i stanovit plán práce na příští rok, rok 2010 a především, jak už jsem zmínil, zvolit nový výbor SDH, který bude zabezpečovat plnění úkolů v letech následujících.

V současné době má náš sbor 34 mužů a 6 žen tedy celkem dohromady 40 členů. Dále máme 18 členů přispívajících, z toho je 8 žen. V letošním roce nás navždy opustili pan Josef Blažek a pan František Perník. Na dnešní VVH bychom měli přijmout nové členy, a to Olgu Kořenskou, Jana Rathouse, Zdeňka Rathouse ml. a  Josefa Žáčka nejml.

Další části zprávy se v podstatě od minulých let neliší, pouze čísla mohou být rozdílná, protože činnost našeho sboru je v některých oblastech každý rok stále stejná. Protože se však stala tradicí, nebudeme ji rušit a radikálně měnit náplně činnosti.

Jako první jsme po výroční valné hromadě opět připravili pro naše nejmenší mikulášskou besídku, které se kromě Mikuláše, anděla a čerta zúčastnilo 23 dětí za doprovodu 22 dospělých. Na závěr roku jsme si tradičně již po několikáté uspořádali silvestrovské posezení zde v naší společenské místnosti. V té době byly již v plném proudu přípravy tradičního Hasičského plesu, tentokráte již devětatřicátého, a zároveň druhého společného s Obecním úřadem v Dolním Třeboníně. Ples se opět konal v tanečním sále „U Zlaté podkovy“ ve Velešíně. Nabídku od obecního úřadu v Dolním Třeboníně uspořádat hasičský ples opět společně s obcí, přičemž by obecní úřad zajistil včetně finančního vyrovnání dopravu do Velešína a zpět autobusem jsme akceptovali. Obecní úřad přispěl i hodnotnými cenami do tomboly, za což mu patří poděkování. Hasičský ples se líbil a v současné době se začíná připravovat jubilejní čtyřicátý, který by se měl konat 22. Ledna roku 2010, a opět v tanečním sále „U Zlaté podkovy“ ve Velešíně. Doufáme, že i pro ten jubilejní 40. Hasičský ples se domluvíme na spolupráci s Obecním úřadem V Dolním Třeboníně a budeme tak propagovat nejenom naši společenskou organizaci, ale i náš obecní úřad.

Tím už jsem nastínil jeden z úkolů pro rok 2010. Vraťme se ale k hodnocení naší další činnosti. Po Hasičském plese jsme se tradičně účastnili římovského Masopustu. Bohužel letos jsme učinili výjimku. Nenašly se ani trosky „silného jádra“, které by reprezentovaly na tomto tradičním předjarním veselí. Po Masopustu jsme se již pomalu připravovali na jaro. Protože od loňského roku dochází k reorganizaci hasičské zásahové jednotky, tak ani letos se v předjarním období nepovedlo zorganizovat školení členů zásahových jednotek v rámci dolnotřebonínského okrsku. V dubnu jsme také kromě stavění májky uspořádali i sběr starého železa.

V měsíci květnu, konkrétně 7. května, se konala okrsková soutěž včetně námětového cvičení. Tentokrát pořadatelem byli hasiči z Dolního Třebonína a celá akce se konala v Dolním Třeboníně na sportovním hřišti a na návsi. Byla to jakási malá zkouška na pohárovou soutěž tzv. „VIDLE“. Okrskové soutěže jsme se zúčastnili, a tentokrát s novým družstvem. Vítězi se tentokrát stali po roce odmlky hasiči ze Záluží, kteří mají ve svém soutěžním družstvu samé mladíky a nácviku na soutěže se systematicky věnují. Už ale i oni začínají mít generační problémy, protože se jim jednotliví členové soutěžního družstva rozchází, a tak se jako vítězové okresního kola soutěže v požárním sportu nezúčastnili. My jsme opět obsadili 4. místo, ale když si uvědomíme, že to byl vlastně první výstup našeho mladého soutěžního družstva na hasičských soutěžích, tak si myslím, že i bramborová medaile je pěkná. Velkým přínosem bylo to, že se po několikaleté neúčasti a po velkých generačních problémech dokázali mladí dát dohromady a nastoupili k okrskovému klání v požárním sportu. Za to je třeba velmi poděkovat mladému  Františku Kořenskému, který to vyprovokoval a Vladimíru Perníkovi, který se našemu mládí po celý rok pilně věnoval.

Koncem školního roku se tradičně uskutečnil v Dolním Třeboníně Dětský den, který byl opět, jak jinak než pohádkový. Tentokrát to bylo na některých stanovištích opět jako v pohádce, ale někde dýchala i současnost. Po loňské zkušenosti byli opět pozváni policisté, kteří se jako v roce minulém stali středem zájmu. Z našeho sboru se tohoto putování pro děti zúčastnili Jaromír, Marie a Jaroslava Markovi. Jejich stanoviště bylo tradičně na místní komunikaci před rodinným domkem pana Pavla Tomše, který jim, jako pokaždé ochotně poskytl vodu. Stanoviště mělo název „Hašení u dráčka Soptíka“, čímž byla i dána činnost na tomto stanovišti. To znamená, že se především stříkalo za použití profesionální, i když malé, ruční hasičské stříkačky, tzv. džberovky. Cílem byly zase plastové nádoby zavěšené na břevně, aby se pořád nemusely zvedat. Děti se tak v praxi setkávaly s tím, že hašení není lehká práce, zvláště když je soupeřem nejenom oheň, ale i vítr. Když se to však umí, nemusí se oheň tak rychle rozšířit. Bylo to hezké dětské odpoledne. Fotografie je možno vidět na internetové adrese: www.dolnitrebonin.cz.

V letošním roce nebyla plánována žádná náročná akce, která by si vyžadovala tolik času na přípravu a realizaci, jako je pohárová soutěž, a tak jsme se spíše soustředili na účast na pohárové soutěži, tzv. „VIDLE“, která se letos konala 11. července v Horním Třeboníně při příležitosti oslav 80ti let trvání místního sboru dobrovolných hasičů. Jak jsem již předeslal, konala se za poměrně přijatelného počasí na poli za Horním Třebonínem. Musíme konstatovat, že sice naši mladí nějak moc nezazářili, ale úplně také nepropadli. Museli se sice spokojit s 9. Místem ze třinácti hodnocených, ale i přes určité potíže požární útok dokončili, což je to nejcennější. Další devizou je že toto mladé družstvo používalo při sestavování přívodního vedení novou metodu a to tzv. nalévání. Oproti provádění přívodního vedení klasickým způsobem, je tzv. nalévání rychlejší, protože se nepoužívá vývěva. V loňském roce jsme požádali obecní úřad o zakoupení 2ks savic dlouhých 2,5m, které toto nalévání umožňují, a obecní úřad naší žádosti vyhověl. A jak je vidět, mladí to zvládli. Musíme také poděkovat starostovi a zastupitelstvu Obecního úřadu v Dolním Třeboníně, protože přes vynaložené finanční prostředky v roce 2008 nám v letošním roce zabezpečili sadu nových hadic a dva přejezdové můstky.

Hned začátkem měsíce srpna jsme zase uspořádali tradiční zájezd na divadelní představení na otáčivé hlediště v Týně nad Vltavou, kde tentokrát hráli představení „Dva na koni, jeden na oslu“. Divadlo se tradičně velmi líbilo, a proto jsem přesvědčen, že této tradici zůstaneme věrni i pro příští rok, i když trochu se strachem, že nám nemusí vždy vyjít ideální počasí.

Na konci srpna byl opět uspořádán dětský den na ukončení prázdnin, kterému večer dominoval táborový oheň. I v letošním roce se uskutečnil na návsi v parku. Vlastnímu dění předcházela úprava plochy v podobě odstranění travního porostu a postavení pyramidy táborového ohně z pokácené májky. Svůj účel to ovšem splnilo a dětský den byl včas připraven. Počasí bylo předpovězeno pěkné a tak mohla tradiční akce, oznamující konec prázdnin a začátek nového školního roku začít. Zúčastnilo se jí tentokrát 12 dětí do 15ti let a asi 30 dospělých. Letos dominovaly atrakce srážení plechovek tenisovým míčkem, střelba ze vzduchovky a házení šipek na terč divočáka. Velkou atrakcí bylo přetahování hadicí, kdy nastoupili mladí proti sterým. Mladí se velmi holedbali a z počátku to i vypadalo, že budou mít navrch, ale pak se ukázala zkušenost stáří, a vítězství připadlo na jejich stranu. Všechny atrakce trvaly téměř do úplné tmy. Pak následovalo opékání uzenin a popíjení pěnivého moku. Hezké počasí ale tentokrát nevydrželo a zklamalo. Kolem půl jedenácté se přihnala bouřka se silným lijákem. I když to netrvalo dlouho, klidnou idylu u táborového ohně to ukončilo.

V měsíci září se naše mladé hasičské družstvo zúčastnilo pohárové soutěže v Rájově, kde se tentokrát soutěžilo o Pohár starosty obce Zlatá Koruna, kam Rájov patří. Soutěž probíhala dvoukolově a to bylo pro naše družstvo štěstí, protože alespoň jeden útok dokončilo. I když skončilo na posledním osmém  místě, opět je dobře, že požární útok dokončilo. U požáru se také nehraje na to, že nám to nevyšlo, tak tedy příště. Družstvo sice dokončilo oba útoky, ale při tom prvním nesestříklo terč a nemělo dobře spojené savice, protože se při šroubování „kously“. Tak bylo družstvo diskvalifikováno.

Takto byl chronologicky zhodnocen celý rok naší činnosti. Jako poslední nám zbývá zhodnotit brigádnickou činnost. V letošním roce byla směřována především na zabezpečení přípravy hasičského plesu a sběru starého železa. Jenom při přípravě hasičského plesu bylo odpracováno více jak 70 hodin, a to není brána činnost kolem shánění tomboly, přípravě a rozvozu plakátů a pozvánek a vlastní roznášení pozvánek, kde bychom mohli zase napočítat minimálně 20 hodin.Při zabezpečení vlastního plesu bylo odpracováno na pořadatelské a asistenční službě více jak 50 hodin. Sběr železného šrotu se nám i v letošním roce vyplatil, i když jen tak napůl, oproti letům minulým, protože nebyly tak příznivé ceny. Také musím poděkovat našemu mládí, za opravu schodů před vstupem sem do hospody. Ale až teprve zima ukáže, jak kvalitní práci odvedli.

Počítat přesný počet odpracovaných brigádnických hodin, a kdo měl na jaké věci větší zásluhu hodnotit nelze, protože se brigád zúčastňují jedni a ti samí členové a každý odevzdá, alespoň doufám, pro SDH maximum. Do těchto brigád by se daly započítat i desítky a možná i stovky hodin, které naši členové odpracují na úpravě a údržbě veřejných ploch před svým obydlím. Ostatně počet brigádnických hodin není rozhodující, ale rozhodující je co všechno se podařilo udělat. Přesto můžeme konstatovat, že na brigádách bylo i v letošním roce odpracováno zdarma celkem více jak 400 hodin, což je v průměru 10 hodin na jednoho člena.

Před samým závěrem zhodnoťme všechny úkoly, které jsme si dali do plánu pro letošní rok, nebo které vyplynuly z dané situace během roku a jaké důležité úkoly nás čekají v roce příštím. Kromě odborné přípravy členů požární jednotky, bychom mohli konstatovat, že se nám plán práce za rok 2009 podařilo splnit. V příštím roce bude náš sbor dobrovolných hasičů pod vedení nového výboru opět pracovat na plnění tradičních úkolů, jako v letech minulých. Bude potřebné zase splnit základní povinnost členů zásahového požárního družstva, a to je znovu koncem roku absolvovat zdravotní prohlídky, abychom mohli jako hasiči bez nebezpečí, že nám bude pozastavena činnost od HZS zasahovat při případných požárech nebo jiných živelných pohromách. Bude nutné opět nastartovat teoretickou i praktickou přípravu členů hasičské zásahové jednotky a snažit se zapojovat do přípravy mladé členy, kteří již dovršili věku 18 let. Tento úkol pro příští rok i ostatní činnost bude projednána v samostatném bodě dnešního jednání. Je dobře, že ani v letošním roce v našich osadách nehořelo, a že i přírodní katastrofy se nám vcelku až na menší vodní záplavy vyhnuly. Mohli jsme vyjet k zásahu u požáru v osadě Mojné, ale protože jsme jednotkou, která je určena pouze pro místní zásah, a k zásahu jsme nebyly přizváni, tak jsme nikam nejeli. Ostatně, než se začalo rozhodovat zda jet nebo ne, tak mi bylo po telefonickém spojení s velitelem JSDHo Mojné, Radkem Mráčkem, řečeno, že požár mají pod kontrolou, a že naší pomoc nepotřebují.

Závěrem mi dovolte, abych jménem celého výboru našeho Sboru dobrovolných hasičů zde v Prostřední Svinci poděkoval všem členům, kteří se podíleli na práci sboru v uplynulém období, nejen od loňské výroční valné hromady, ale v celém volebním období, a poděkoval i těm členům, kteří svým členstvím podporují, i když nepřímo, naši záslužnou činnost a vyslovil přesvědčení, že Ti, kteří náš sbor již dříve opustili, ukončili svou aktivní činnost, ale naši činnost sponzorují, nám zůstanou věrni, a podpoří nás nejen finančními prostředky. Zároveň mi dovolte, abych ještě jednou poděkoval starostovi obce Dolní Třebonín, panu Pavlovi Ševčíkovi i celému zastupitelstvu za finanční pomoc při materiálním zabezpečení našeho sboru. Možná si někdo řekne, vždyť je to jeho jednotka. Ale musíme si uvědomit, žepokud budeme potřebovat my sami pomoc v našich osadách, tak to bez dobrého materiálního zabezpečení nejde. Také mi dovolte, abych poděkoval ZD Třebonín se sídlem v Horním Třeboníně a jeho předsedovi panu Janu Rytířovi za to, že našemu SDH půjčují traktor k zabezpečení sběru starého železa a za ceny do tomboly na společný obecní a hasičský ples.

Nakonec mi dovolte, abych vyslovil přesvědčení, že nejen nový výbor našeho sboru, ale i ostatní členové se zhostí řešení vzniklých problémů i plnění úkolů pro rok 2010 alespoň stejně dobře, jako v letech minulých.

Do Nového roku, Vám, na úplný závěr zprávy o činnosti, přeji hodně zdraví, pohody a úspěchů, jak v práci, tak i v osobním životě, a abychom se zde opět sešli všichni při hodnocení roku 2010. Děkuji Vám všem za pozornost a zůstaňte nám jako doposud věrni.

Za výbor SDH: Jaromír M a r e k  starosta SDH